Vittorio Ratti
Vittorio Ratti

Budo Praticati

Budo Praticati Budo Praticati Aikido - Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Luogo

Luogo Luogo Lombardia

Description

Aikido II Dan 

Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Mokuroku Shoden (III Dan)