Comitato Tecnico

Lorenzo Trainelli
Lorenzo Trainelli

Budo Praticati

Budo Praticati Budo Praticati Aikido - SMR Jodo - Tenshinshoden Katori Shinto Ryu - RSR Iaijutsu - MSR Iaido

Luogo

Luogo Luogo Lombardia

Description

Aikido, VI Dan

SMR Jodo, Go-mokuroku,  IJF-EJF Chuden

Tenshinsho-den Katori Shinto-Ryu, Mokuroku

RSR Iaijutsu IV Dan, Jun-shidoin

MSR Iaido, III Dan – FEI Chuden